Ga terug
Van wishful thinking naar whizzful learning
Wil jij meer weten over al onze activiteiten en leuke prijzen die we hebben rond ons 25 jarig jubileum? Bekijk ze op onze website.
Terug naar Home

Privacybeleid

In deze privacyverklaring vindt u de belangrijkste informatie over het gebruik van persoonsgegevens in de online omgeving van Heutink ICT.

Verantwoordelijkheid van de school

Heutink ICT heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een school in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden scholen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Heutink ICT is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een school. Daarbij zal Heutink ICT altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens. Het feit dat de school verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, brengt voor haar belangrijke verplichtingen met zich mee. Meer informatie hierover treft u op de websites van de PO-Raad en Kennisnet.

Verwerkersovereenkomst en beveiliging

In de Verwerkersovereenkomst van Heutink ICT wordt tussen scholen en Heutink ICT vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de online omgeving van Heutink ICT. Bekijk de verwerkersovereenkomsten.

Kennisgeving, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten scholen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen en omgevingen. Betrokkenen kunnen via de school gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich dan ook te wenden tot de school.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de bewerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 mei 2018.

Welke stappen moet u zetten op het gebied van AVG

Als verantwoordelijke zult u vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een aantal maatregelen moeten nemen om leerling gegevens afdoende te beschermen. Primair gaat het daarbij om 5 maatregelen. Download factsheet

Graag wijzen wij u op het volgende:

  • Heutink ICT gebruikt de ‘Model Verwerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’.
  • Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle producten en diensten van Heutink ICT waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.
  • In onze Privacy Bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.
  • Heutink ICT treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst worden hierop aangepast. Per 1 april 2018 treedt versie 3.0 van het privacyconvenant in werking. Deze nieuwe versie van het privacyconvenant en de de model verwerkersovereenkomst zijn volledig in overeenstemming met de AVG. Een belangrijke stap is daarnaast dat versie 3.0 van het privacyconvenant nu ook van kracht is voor scholen en leveranciers in het mbo.

Gebruik van cookies?

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies beleid zoals hieronder weergegeven.

Cookies worden gecreëerd indien uw browser een specifieke website bezoekt. Die website stuurt bepaalde informatie naar de browser, die wordt omgezet in een tekstbestand. Iedere keer indien de gebruiker diezelfde website bezoekt, wordt dit tekstbestand opgehaald. Cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van website.

Cookies verwijderen

Cookies zijn door de bezoeker uit te schakelen. Dit kan door middel van de instellingen van de internet browser. Als cookies worden uitschakelt, zullen sommige features worden uitgeschakeld die uw site-ervaring meer efficiënter te maken en bepaalde diensten zullen niet naar behoren functioneren.

Google Producten

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren, waarbij gekeken wordt naar gebruik van browsers, aantal nieuwe bezoekers en reacties op marketing activiteiten. Een en ander maakt verbetering van onze website, producten en helpdesk mogelijk. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. U kunt evenwel de Google Analytics cookie uitschakelen.

Tevens hanteren we een Adwords beleid voor het online adverteren in Google Search en Google Ads

Klasbord Ouderapp

Derden Beleid

Het is mogelijk dat we diensten en producten aanbieden van derden op onze website. Deze hebben een eigen onafhankelijke privacy beleid. Heutink ICT is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze derden. Toch proberen we de integriteit van onze site te beschermen en zijn beschikbaar voor feedback in welke vorm dan ook.

Bewaartermijn informatie

De persoonsgegevens die wij van je verwerkt hebben worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. Heutink ICT verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

Wijziging van de privacyverklaring

Heutink ICT behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring terugvinden.

Deze versie is geldig vanaf 8 mei 2018.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Responsible Disclosure

Bij Heutink ICT vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Klik hier om naar de Responsible Disclosure pagina te gaan.

Vragen

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met Heutink ICT via 074-2404606.

Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico